Warunki handlove (regulamin) i warunki dostawy

 1. Osoba zainteresowana może złożyć zamówienie nadania przesyłki na montaż produktów dla naszej firmy na stronie internetowej https://www.produkcjawdomu.pl/. Szczegółowy opis zawartości przesyłki oraz przedmiotu znajduje się w punkcie 8 warunków handlowych.

 1. W przypadku zamówienia materiału do produkcji osoba zainteresowana wpłaca kwotę 330 PLN (66 EUR) w następujący sposób: przelewem, wpłacając daną kwotę na konto lub przesyłając gotówkę w formie listu wartościowego na adres podany w zamówieniu.

 1. Przy wypełnianiu zamówienia osoba zainteresowana podaje wszystkie obowiązkowe dane, aby przesyłka mogła zostać dostarczona bez żadnych problemów.

 1. Zamówienia złożone na stronie internetowej realizujemy w ciągu 12 dni roboczych od otrzymania zamówienia i wpłaty.

 1. Zamówiona przesyłka jest wysyłana przez Pocztę Czeską we wskazanym terminie (nie później niż 12 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia i płatności). Do podanego terminu nadania przesyłki przez naszą firmę należy doliczyć czas dostawy Poczty Czeskiej lub Słowackiej, lub Poczty Polskiej, która dostarczy przesyłkę.

 1. Zamówienie uznaje się za należycie zrealizowane poprzez przesłanie zamówionej pierwszej przesyłki z materiałem do produkcji przesyłką poleconą. W przypadku przesyłki poleconej nie powinno dojść do zgubienia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki można reklamować przesyłkę na podstawie numeru dostawy. Taka przesyłka powinna być zawsze identyfikowalna przez pocztę. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona zainteresowanej stronie w wyznaczonym terminie, osoba zainteresowana musi firmę poinformować o zaistniałej sytuacji, aby firma mogła wszcząć procedurę reklamacyjną w Poczcie Czeskiej. W przypadku zagubienia pierwszej przesyłki podczas transportu pocztą firma wyśle ​​ zainteresowanej osobie nową przesyłkę na własny koszt. Wszystkie inne przesyłki wysyłane są zwykłą pocztą.

 1. W przypadku, gdy osoba zainteresowana zwróci się do naszej firmy o weryfikację dostawy zamówienia i płatności, musi podać następujące podstawowe dane identyfikacyjne: data wysłania zamówienia, data nadania płatności, imię i nazwisko w zamówieniu oraz zmienny symbol płatności. Istnieje możliwość skontaktowania się przez wysyłanie e-mailu na poniższy adres lub za pomocą formularza na stronie w sekcji kontakt ewentualnie pod adresem korespondencyjnym siedziby firmy.

 1. Przedmiotem tej transakcji w kwocie 330 PLN (66 EUR) jest kompletna pierwsza przesyłka, którą firma wysyła jako ofertę zarobkową – produkcja przedmiotów ozdobnych zgodnie z opisem na stronie www.vyrobazdomu.cz Przesyłka zawiera niezbędny materiał już oznaczony i podzielony na poszczególne fazy produktu (koraliki, drut do nawlekania), materiał opakowaniowy do włożenia produktu, proces produkcji, jeden kompletnie wykonany próbny produkt i wszystkie niezbędne informacje dotyczące produkcji. Ponadto przesyłka zawiera umowę na dostawę materiału i wykup gotowych produktów, w której ustalone są niezbędne szczegóły, w tym wysokość wynagrodzenia. Pierwsza przesyłka zawiera materiał do wykonania produktu próbnego. Po otrzymaniu tej przesyłki osoba zainteresowana może natychmiast rozpocząć produkcję. Podana inwestycja jest płatnością jednorazową za ww. pierwszą przesyłkę i nie podlega zwrotowi. Służy odbiorcy do pokrycia kosztów administracyjnych związanych z pierwszą przesyłką, a także jest zyskiem operatora. Wysyłając jedną pierwszą przesyłkę na adres osoby zainteresowanej, przedmiot tej transakcji jest w całości realizowany.

 1. Od osób zainteresowanych nie wymaga się dystrybucji i sprzedaży produktów. Produkcja polega tylko na kompletacji produktów. Gotowe produkty są wysyłane przez zainteresowane osoby na wskazany adres naszej firmy. Następnie produkty zostaną sprawdzone w określonym terminie. O wyniku kontroli decyduje wyłącznie odbiorca. Za prawidłowo wykonane produkty, które zostały dostarczane do firmy i zostały skontrolowane, zostanie wypłacone wynagrodzenie. Za produkty, które nie przeszły kontroli z powodu wad technicznych lub wizualnych, nie może zostać zapłacone wynagrodzenie, a ten fakt osoba zainteresowana przyjmuje do wiadomości.

 1. Wynagrodzenie zależy od wyników kontroli produktów, a także od indywidualnych wysiłków, umiejętności i możliwości czasowych poszczególnych osób zainteresowanych. Odbiorca w ogóle nie gwarantuje osobie zainteresowanej żadnych zarobków, a osoba zainteresowana przyjmuje ten fakt do wiadomości. Zdjęcia na stronie mają charakter ilustracyjny.

 1. Nasza firma jest odpowiedzialna za wysłanie kompletnej pierwszej przesyłki jako przesyłki poleconej na adres wskazany przez zainteresowanego w formularzu zamówienia. W celu bezproblemowego doręczenia przesyłki osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania aktualnego i kompletnego adresu dostawy. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona z powodu niepełnego lub nieprawidłowego adresu dostawy, a także nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy lub ewentualne opóźnienie, lub niedostarczenie, zagubienie lub uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Czeską, Słowacką lub Polską. Jeżeli adresat nie przebywa pod wskazanym adresem podczas doręczenia, urząd pocztowy przechowuje przesyłkę poleconą w odpowiednim oddziale i musi powiadomić o tym adresata na piśmie. Odbiór przesyłki jest już sprawą adresata. Pierwsza przesyłka wysyłana jest jako przesyłka polecona, pozostałe przesyłki jako zwykłe. Jeżeli pierwsza przesyłka nie dotarła z winy naszej firmy, osobie zainteresowanej przysługuje zwrot poniesionej inwestycji. W przypadku, gdy zamówienie jest wykonane prawidłowo, koszt inwestycji nie jest zwracany. W przypadku anulowania zamówienia przed jego realizacją (wysłaniem pierwszej przesyłki) pobieramy opłatę anulacyjną w wysokości 60% wartości inwestycji.

 1. Osoba zainteresowana oświadcza, że ​​zwróciła się wyraźnie z prośbą o rozpoczęcie świadczenia usług jeszcze przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Nie ma zatem możliwości zwrotu płatności za prawidłowo wykonaną usługę (dostarczenie zamówionej przesyłki). Osoba zainteresowana zgadza się z tym poprzez przesłanie formularza zamówienia.

 1. O ile nie określono inaczej, pomiędzy zamawiającym a producentem nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Jest to produkcja na zamówienie dla klientów detalicznych lub drobnych odbiorców i producentów.

 1. Operator jest uprawniony do prowadzenia przedmiotowej działalności na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę przeprowadza odpowiedni Urząd ds. prowadzenia działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Za pozasądowe rozstrzyganie ewentualnych sporów odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 00020869, strona internetowa: www.coi.cz. Osoba zainteresowana zgadza się, że w pierwszej kolejności wszelkie niejasności lub spory będą rozwiązywane w drodze wzajemnego porozumienia.

 1. Podane warunki handlowe i warunki dostawy są wiążące dla obu stron. Przesyłając zamówienie, osoba zainteresowana zgadza się bez zastrzeżeń z niniejszymi warunkami we wszystkich punktach, w tym z inwestycją, zawartością przesyłki oraz sposobem i datą wysyłki, oraz ewentualnym anulowaniem. Formularz zamówienia zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na te warunki. Warunki wchodzą w życie 15.03.2021 roku.

 

Ochrana danych osobowych

 1. Operator, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe osoby zainteresowanej, czyli osoby, której dane dotyczą zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem nr 2016/679 osób fizycznych Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO).

 1. Dane osobowe to niezbędne dane, które osoba, której dane dotyczą, podaje podczas wypełniania formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia i realizacja umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art.22 RODO.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków, maksymalnie 10 lat. Po okresie przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem zautomatyzowanych metod przetwarzania.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem zasady rzetelności oraz ochrony interesów i praw osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom pełniącym rolę administratora, czyli partnerom realizującym transport i zaangażowanym w realizację płatności (bank, Poczta Czeska, Poczta Słowacka, Poczta Polska).

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, wyjaśnienia dotyczącego przetwarzania oraz w razie potrzeby do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej na adres korespondencyjny administratora lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej info@vyrobazdomu.cz. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů) oraz (UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorczego w przypadku RP).

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych, a także podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych w zwykle określony sposób. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

Administrator

Strona internetowa jest obsługiwana przez Zormico s.r.o, z siedzibą Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5 Stodůlky REGON: 10663797 (wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Miejskim w Pradze, wydział C, sygnatura akt 345594). Administrator jest również odbiorcą gotowych produktów.

Adres do korespondencji: Zormico s.r.o Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5 Stodůlky.

E-maile kontaktowe: vyrobazdomu@seznam.cz, info@vyrobazdomu.cz